سروی تازه بی‌کاری بزرگ‌ترین چالش در کشور

سروی تازه بی‌کاری بزرگ‌ترین چالش در کشور

درحالی‌که جوانان همواره از بیکاری در افغانستان شکایت دارند، یافته‌های یک تحقیق تازه نشان داده که فقر و بیکاری نسبت به ناامنی جوانان را بیشتر می‌رنجاند. این تحقیق از سوی نهاد موسوم به دموکراسی انترنشنل در ۳۴ ولایت از...