تاکنون ۳۰ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری شده است

تاکنون ۳۰ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری شده است

از سال ۲۰۰۲ تاکنون در افغانستان، در حدود ۳۰ میلیارد دالر در بخش‌های گوناگون سرمایه گذاری شده است. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد با بیان این مطلب گفته است که این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مخابرات، بانک‌های خصوصی،...