رییس‌جمهور با غرس نهال سال سرسبزی به افغانستان آرزو کرد

رییس‌جمهور با غرس نهال سال سرسبزی به افغانستان آرزو کرد

رییس‌جمهور غنی، با غرس نهال از سال نو بزرگداشت به عمل آورد. آقای غنی در هنگام غرس نهال، یک سال خوش و محیط سبز برای شهروندان کشور آرزو کرده است. رییس‌جمهور از شهروندان می‌خواهد که با غرس نهال به گسترش محیط سبز در کشور گام...