نخستین سردخانه در ولسوالی پغمان به بهره برداری رسید

نخستین سردخانه در ولسوالی پغمان به بهره برداری رسید

 برای نخستین بار یک سردخانه صفر انرژی در ولسوالی پغمان ولایت کابل به بهره برداری رسید.   این سردخانه به منظور حفاظت از محصولات زراعتی ایجاد شده است. سردخانه مذکور بدون استفاده از انرژی برق و گاز و یا امکانات دیگر...