کار ساخت سردخانه هرات با گذشته بیش از دو سال گرم نشد

کار ساخت سردخانه هرات با گذشته بیش از دو سال گرم نشد

با آن که بیشتر از دو سال از آغاز کار ساخت سرد خانه برای محصولات زراعتی ولایت می‌گذرد اما کار آن تا حدود پنج درصد پیش رفته است.   مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات دلیل کندی کار ساخت آن را عدم پایبندی شرکت قرارداد کننده...