آموزش سربریدن به کودکان از سوی داعش

آموزش سربریدن به کودکان از سوی داعش

داعش برای ۱۲۰ پسربچه بریدن سر را آموز می دهد. این کودکان آموزش می بینند تا سر یک اقلیت قومی و مذهبی بنام گدی و یزدیدی را قطع کنند. این پسران همه مربوط اقلیت مذهبی ایزیدی بودند که توسط افراد وابسته به داعش ربوده شده بودند....