سربازان تازه نفس پولیس در حوزه غرب اجرای وظیفه خواهند کرد

سربازان تازه نفس پولیس در حوزه غرب اجرای وظیفه خواهند کرد

روز گذشته ۴۱ تن از سربازان تازه‌نفس، پس از سپری کردن یک دوره آموزشی از مرکز تربیه ای پولیس، سند فراغت گرفتند.   مقام‌های امنیتی در زون‌غرب می‌گویند این افراد قرار است در ساحات مختلف حوزه‌غرب در صفوف پولیس وظیفه...