سربازان ارتش افغانستان هدف مهاجم انتحاری قرار گرفتند

سربازان ارتش افغانستان هدف مهاجم انتحاری قرار گرفتند

سربازان ارتش ملی در هلمند شب گذشته با یک حملۀ انتحاری هدف قرار گرفتند.   دراین حمله، کندک شش لوای سوم پایگاه ۲۱۵ شاهین در گرشک توسط یک نفربر زره پوش هاموی هدف قرار گرفته‎است. محمد سلیم رودی ولسوال گرشک به رسانه‎ها گفت...