دست داشتن مقام‌های دولتی در پروندۀ تجاوز بر سحر

دست داشتن مقام‌های دولتی در پروندۀ تجاوز بر سحر

وزارت امور زنان می‌گوید که برخی مقام‌های امنیتی تخار در پرونده تجاوز بالای یک دختر ۱۵ ساله دست دارند. سپوژمی وردک معین این وزارت گفت که ریاست امور زنان تخار نیز از سوی این افراد مورد تهدید قرار گرفته اند. از سویی هم،...