ستارۀ پاپ آمریکایی، حامی یتیمان افغان بود

ستارۀ پاپ آمریکایی، حامی یتیمان افغان بود

شاهزاده ستارۀ پاپ آمریکایی کسی‌که ماه گذشته درگذشت ،بدون سروصدا، ده‌ها هزار دالر را به یک مؤسسه خیریه افغان که به یتیمان کار می‌کرد کمک کرده است. این آوازخوان برای سال‌های زیاد یک مرکز فیزیوتراپی را در کشور حمایت...