از زیر کار فرار کردن به سبک کودکانه

از زیر کار فرار کردن به سبک کودکانه

یکی از اهداف مهم تربیتی والدین این است که فرزندانی متعهد و مسئولیت پذیر تربیت کنند. حال این مسئولیت پذیری هم باید در قبال خود و هم در برابر سایر اعضای خانواده باشد. آنچه که مسلم است یکی از اهداف مهم تربیتی والدین این است...