بسته بودن ۷۵ درصدی سایت های انتخاباتی در ولسوالی کوه زور

بسته بودن ۷۵ درصدی سایت های انتخاباتی در ولسوالی کوه زور

تا برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان زمان اندکی باقی مانده است.   اما تاکنون اکثریت مراکز رای دهندگان در ولسوالی کوه زور ولایت هرات بسته هستند. مراکزی که بسته بودن آن زمینه را برای دسترسی مردم به رای دادن به نامزد مورد...