ساکنان هرات: ارایه خدمات مراکز صحی خصوصی نگران کننده است

ساکنان هرات: ارایه خدمات مراکز صحی خصوصی نگران کننده است

شماری از ساکنان هرات از نبود خدمات صحی درست و هزینه های هنگفت درمان در مراکز صحی خصوصی شکایت دارند.   آنان قیمت داروها و آزمایشات در بیشتر این مراکز  را بلند دانسته و از مسئولان صحت عامه  می‌خواهند تا نظارت جدی روی...