ساکنان نیمروز آب آشامیدنی صحی ندارند

ساکنان نیمروز آب آشامیدنی صحی ندارند

شماری از ساکنان ولایت نیمروز می گویند با آنکه در ساخت شبکۀ آبرسانى در این ولایت ٢١،۵ میلیون دالر هزینه شده؛ اما هنوز هم حدود ٣۵ درصد مردم در زرنج به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند.   آنان می گویند با توجه به کم آبی در...