سازمان ملل متحد روند توزیع کمک به آوارگان داخلی را در غرب افغانستان آغاز نمود

سازمان ملل متحد روند توزیع کمک به آوارگان داخلی را در غرب افغانستان آغاز نمود

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با همکاری موسسه غذایی جهان روند توزیع کمک‌ها ‌را برای ۲ هزار خانواده آواره داخلی در غرب افغانستان آغاز کرد.   عبدالواحد مخلص مسئول سازمان ملل در اموز پناهندگان در این حوزه می‌گوید:...