سازمان ملل از افزایش نژاد پرستی در نقاط مختلف جهان ابراز نگرانی کرد

سازمان ملل از افزایش نژاد پرستی در نقاط مختلف جهان ابراز نگرانی کرد

سازمان ملل از افزایش نژاد پرستی و تبعیض بر اساس دین و پیشینه افراد در مبارزه با تروریزم هشدار می‌دهند.   این سازمان ملل بخاطر افزایش فعالیت‌های نژادپرستانه در نقاط مختلف جهان ابراز نگرانی کرده است. موتوما روتیری،...