اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در مورد اطفال تحقق نیافته است

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در مورد اطفال تحقق نیافته است

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در مورد اطفال تحقق نیافته و با وجود تلاش‌های انجام شده، شمار کودکان کار و بردگی‌ در سراسر جهان افزایش یافته است. تحقیقات جدیدی که توسط سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی مهاجرت...