مسئول امنیتی دفتر سازمان غذایی جهان با فرمانده پولیس هرات دیدار کرد

مسئول امنیتی دفتر سازمان غذایی جهان با فرمانده پولیس هرات دیدار کرد

گوردن براون مسئول امنیتی دفتر WFP  یا سازمان غذایی جهان امروز با محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات دیدار کرد.   در این دیدار روی موضوع تامین امنیت کاروان انتقال مواد غذایی این موسسه به ولسوالی‌های ولایت هرات، بحث و...