سازمان ملل ۲۳ جون را روز جهانی زنان بیوه نامید

سازمان ملل ۲۳ جون را روز جهانی زنان بیوه نامید

سازمان ملل ۲۳ جون را روز جهانی زنان بیوه نامیده است تا توجه دولت‌ها، سازمان‌های کمک‌رسان و اجتماعات را به مشکلات و مصائب میلیون‌ها زنی جلب کند که در فقر، محرومیت‌های گسترده و مشکلات جدی بسر می برند. یک نهاد...