سازمان ملل متحد خواستار توقف کامل ختنۀ زنان و دختران شد

سازمان ملل متحد خواستار توقف کامل ختنۀ زنان و دختران شد

ملل متحد و سازمان های حقوق بشر خواهان توقف کامل عمل مضر ختنۀ زنان شده است، عمل که میلیون ها زن و دختر را در سراسر جهان متاثر کرده است. ملل متحد و سازمان های حقوق بشر، خواهان توقف ختنۀ زنان در حالی شده اند که کشور های جهان از...