سازمان ملل به زنان بی‌بضاعت کمک کرد

سازمان ملل به زنان بی‌بضاعت کمک کرد

موسسه ماین پاکی ملل متحد و یک خانم افغان مقیم خارج برای ١٧٠ خانم بى بضاعت وخانواده شهدا و معلولین در جوزجان و نیمروز، مواد غذایى و البسه زمستانى کمک نمودند. حدود ٧٠ خانواده شهدا ومعلولین درجوزجان، ازبسته های موادغذایی و...