عضویت افغانستان در سازمان بین‎المللی حکومت‌داری شفاف

عضویت افغانستان در سازمان بین‎المللی حکومت‌داری شفاف

اداره تدارکات ملی باور مند است که عضویت افغانستان در سازمان بین‌المللی حکومتداری شفاف می‌تواند بستر مناسبی را برای تحقق تعهدات حکومت در امر مبارزه با فساد اداری در بخش تدارکات و چگونگی قرارداد های بزرگ ایجاد...