سازمان بین‌المللی صحت: ۲۰ فیصد نفوس جهان مشکلات روانی دارند

سازمان بین‌المللی صحت: ۲۰ فیصد نفوس جهان مشکلات روانی دارند

به گزارش سازمان بین‌المللی صحت، ۲۰ درصد جمعیت جهان به‌نوعی از مشکلات روانی رنج می‌برند. اکثریت این جمعیت، به گفته گزارش اخیر این نهاد به خدمات درمانی روانی دسترسی ندارند. بر بنیاد این منبع، در اغلب جوامع امراض روانی...