سارقان مسلح محافظ یک بانک خصوصی را در هرات کشتند

سارقان مسلح محافظ یک بانک خصوصی را در هرات کشتند

در نتیجه ی درگیری میان سارقان مسلح و محافظ یک بانک خصوصی در هرات، دو نفر کشته شدند.   در خبرنامه ی که از سوی فرماندهی پولیس هرات به رسانه ها فرستاده شده، آمده که سارقان مسلح  قصد ربودن پول از یک بانک خصوصی در جاده ی...