سارقان مسلح به گاو صندوق یک شرکت در هرات تاختند

سارقان مسلح به گاو صندوق یک شرکت در هرات تاختند

سارقان مسلح چهارشنبه بر یک شرکت بازرگانی آهن الات در منطقۀ "صوفی آباد" هرات تاختند و افزون بر سرقت یک میلیون افغانی، دوازده هزار دالر نیز با خودشان بردند. رییس این شرکت بازرگانی با ابراز این مطلب گفته است که نیروهای دولتی...