ساخت دستگاه پیش‌گیرندۀ قطع عضو در کشور

ساخت دستگاه پیش‌گیرندۀ قطع عضو در کشور

یک داکتر دستگاهی ساخته که از قطع عضو افراد پیش‌گیری کند. این دستگاه تا کنون از قطع عضو شدن بیش از صد پولیس جلوگیری نموده است. صفی‌الله سعادت متخصص ارتوپدی در شفاخانه پولیس افغانستان گفته است که این دستگاه برای افرادی...