ساختمان یک باب خوابگاه دارالعلوم در ولایت بادغیس افتتاح گردید

ساختمان یک باب خوابگاه دارالعلوم در ولایت بادغیس افتتاح گردید

ساختمان خوابگاه دارالعلوم حضرت خالد بن ولید درولایت بادغیس به ارزش مجموعی هفده میلیون شصت وهشت هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت معارف، افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد. ساختمان متذکره بصورت اساسی در دو طبقه در مدت...