زینب کریمی، زن ۵۰ ساله ای که به ۵۰۰ زن دو روستا سواد آموخت

زینب کریمی، زن ۵۰ ساله ای که به ۵۰۰ زن دو روستا سواد آموخت

زینب کریمی ۵۰ ساله است که در روستای بورغسو در جنوب غرب مرکز شهر بامیان زندگی می کند. زینب کریمی با فرا گرفتن دوره های سواد آموزی توانسته که ازصنف ۱۲ فارغ شود. زینب کریمی می گوید اکنون که سواد خواندن ونوشتن را یاد گرفته ام،...