زینب حسینی مورد تحسین فرانسه و آلمان قرار گرفت

زینب حسینی مورد تحسین فرانسه و آلمان قرار گرفت

جایزه سال فرانسه-آلمان به زینب حسینی، یک دختر ورزشکار افغانستان رسید. این جایزه مشترک سفارت‌های فرانسه و آلمان از سه سال به این سو به هدف پشتیبانی و تشویق بانوان فعال کشور در بخش‌های گوناگون به آنان اختصاص داده‌شده...