کاهش فرآوردهای زراعتی غور به دلیل نبود زیرساخت‌های ترانسپورتی

کاهش فرآوردهای زراعتی غور به دلیل نبود زیرساخت‌های ترانسپورتی

نبود زیرساخت‌های ترانسپورتی باعث کاهش فرآوردهای زراعتی در غور شده است. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور با بیان این نکته گفته است که کشاورزان با وجود برداشت خوب از فرآورده‌هایشان، اما نمی‌توانند این فرآروده‌ها را به...