آیا راهی برای زیباتر کردن زندگی وجود دارد؟

آیا راهی برای زیباتر کردن زندگی وجود دارد؟

زیباتر کردن زندگی، زندگی هر انسانی پستی ها و بلندی های خاص خودش را دارد، همه ی ما گاهی زندگیمان در انواع زیبایی ها غرق است و گاهی هم رنگی به جز زشتی و سیاهی ندارد. اما چگونه است که برخی آدم های دور و برمان، همیشه می خندند،...