۲۰ زن و کودک معتاد به مواد مخدر غرض درمان به مرکز ترک اعتیاد انتقال یافتند

۲۰ زن و کودک معتاد به مواد مخدر غرض درمان به مرکز ترک اعتیاد انتقال یافتند

۲۰ زن و کودک که به مواد مخدر گرفتار بودند، جهت درمان به مرکز ترک اعتیاد اداره صحت عامه هرات انتقال داده شدند. مسئولان در شورای اجتماعی جوانان هرات  که در جمع آوری و ترک این شمار از معتادان همکار بودند، وضعیت معتادان این...