زن کهن سال اما کارآفرین

زن کهن سال اما کارآفرین

افغانستان، کشوریست که همواره با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و مردم آن با انجام کارهای شاقه زندگی شان را سپری کرده  اند.   زنی که حدودا ۶۰ سال سن دارد و سرپرستی خانواده را نیز بدوش دارد. این زن کهن سال با راه انداختن...