۲۶ افسر زن در ارتش ملی از  دانشگاه نظامی مارشال فهیم سند فراغت بدست آوردند

۲۶ افسر زن در ارتش ملی از  دانشگاه نظامی مارشال فهیم سند فراغت بدست آوردند

۲۶ افسر زن در ارتش پس از چهار سال تحصیل، از دانشگاه نظامی مارشال قسیم فهیم، سندهای فراغت شان را بدست آوردند.   در همین حال، ریچارد کرپول، معاون ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، نقش این افسران را در برقراری ثبات در...