روند زندگی آواره‌گان داخلی در هرات قانون‌مند می‌شود

روند زندگی آواره‌گان داخلی در هرات قانون‌مند می‌شود

روند زندگی آواره‌گان داخلی در هرات قانون‌مند می‌شود   در آینده نزدیک قرار است روند زنده گی آواره‌گان داخلی در ولایت هرات قانونمند گردد. این کارگاه به منظور ایجاد کمیته ولایتی در راستای بهبود روند ثبت و راجستر عودت...