زندانیان زندان هرات از کوچک بودن این زندان شکایت دارند

زندانیان زندان هرات از کوچک بودن این زندان شکایت دارند

زندانیان زندان هرات از کوچک بودن این مکان برای شان شکایت داشته و می گویند، به تناسب تعداد شان این زندان پنج برابر کوچکتر می باشد.   مریم کریمی معاون بخش نظارت و بررسی دفتر حوزه‌ای حقوق بشر زون غرب کشور در بخش زندانیان...