رهایی ۲۶۹ زندانی حزب اسلامی به حکم ریاست جمهوری افغانستان

رهایی ۲۶۹ زندانی حزب اسلامی به حکم ریاست جمهوری افغانستان

ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که درباره آزاد سازی ۲۶۹ زندانی حزب اسلامی در مطابقت با توافق نامه ای صلح تصمیم لازم اخذ شده است.   ارگ ریاست جمهوری کشور گفته است که روز سه شنبه ۱۵( جوزا)   جلسه شورای امنیت به ریاست...