محکوم شدن یک جنرال وزارت داخله به ۱۴ سال زندان

محکوم شدن یک جنرال وزارت داخله به ۱۴ سال زندان

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، عبدالواسع روئوفی، یکی از جنرالان ارشد پولیس را به جرم دریافت ۱۵۰ هزار دالر رشوه، به ۱۴ سال زندان محکوم به مجازت کرده است. آقای روئوفی پیش از این ریاست کمیتۀ ارزیابی...