زندانیان زندان مرکزی هرات واکسین می‌شوند

زندانیان زندان مرکزی هرات واکسین می‌شوند

زندانیان زندان مرکزی هرات، به‌خاطر جلوگیری از مصاب شدن به بیماری "خارش جلدی" واکسین می‌شوند. کبیر سیار، مسئول مطبوعاتی این زندان به تلویزیون چکاد می‌گوید که کارزار تطبیق واکسین جلوگیری از بیماری "خارش جلدی" و دواپاشی...