سه تن از زندانیان زندان غور آزاد شدند

سه تن از زندانیان زندان غور آزاد شدند

سه تن از زندانیان زندان ولایت غور بر اساس فرمان شماره ۸۲ عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان ریاست جمهوری افغانستان، پس از منظوری دادستانی کُل کشور با حضور کمیتۀ هفت نفری از بند رها شدند. در جریان رهایی این زندانیان نمایندۀ...