زنان پاکستانی برای تامین عدالت مبارزه می‌کنند

زنان پاکستانی برای تامین عدالت مبارزه می‌کنند

گروه های حقوق بشر در پاکستان به خاطر تامین حقوق زنان در جامعۀ به گفتۀ آن گروه ها مردسالار و شدیداً سنتی، برای ایجاد تغییر در "شورای ایدیولوژی اسلامی" و سایر گروه های تندرو، با آزمون سختی مواجه است. کمیسیون حقوق بشر...