زنان قربانی خشونت در افغانستان به اندازه کافی به عدالت دسترسی ندارند

زنان قربانی خشونت در افغانستان به اندازه کافی به عدالت دسترسی ندارند

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی گفته است که علیرغم نافذ بودن قانون محو خشونت علیه زنان، هنوز هم دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت در افغانستان، ناکافی است.   در این گزارش به نقل از تادامیچی...