حضور زنان ولایت غور در فعالیت های اجتماعی و سیاسی کمرنگ است

حضور زنان ولایت غور در فعالیت های اجتماعی و سیاسی کمرنگ است

«عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور می گوید که زنان این ولایت کمترین فعالیت را در جامعه بخصوص در بخش سیاست دارند، چنانچه حضور زنان در روند ثبت نام نامزدان انتخابات پیش رو نیز انگشت شمار بوده است.   او در ادامه می افزاید که...