زنان عربستانی برای اولین بار امروز به‌پای صندوق‌های رأی رفتند

زنان عربستانی برای اولین بار امروز به‌پای صندوق‌های رأی رفتند

زنان عربستانی امروز برای نخستین بار به‌پای صندوق‌های رأی رفتند. در جریان کارزارهای انتخاباتی، زنان عربستانی فقط می‌توانستند از پشت پرده یا یک حائل برای مردم سخنرانی کنند یا این‌که یک مرد به نمایندگی از آن‌ها سخنرانی...