زنان زندانی در هرات ازیک دوره آموزشی فارغ شدند

زنان زندانی در هرات ازیک دوره آموزشی فارغ شدند

۶۰ تن از زنان زندانی در هرات از یک کورس آموزشی سند فراغت گرفتند. عبدالله عزیزی مدیر زندان هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفت:" ۶۰ تن از زنان زندانی در رشته های خیاطی،گلدوزی و آرایشگری در یک دوره ۶ ماهه آموزش دیدند و سند...