زنان رضاکار در آلمان بیشترین کمک را به پناه‌جویان می کنند

زنان رضاکار در آلمان بیشترین کمک را به پناه‌جویان می کنند

به اساس یک نظر سنجی، زنان نسبت به مردان در برنامه های کمک‌رسانی برای پناه‌جویان نقش گسترده دارند. این یافته ها نشان می دهد که ۷۸ درصد رضاکاران زنان بوده که از این میان ۶۸ در صد آنان دارای تحصیلات عالی اند. به تازگی...