زنان در پایداری صلح نقش بارزی دارند

زنان در پایداری صلح نقش بارزی دارند

عدم تثبیت جایگاه زنان و حضور آنان در شورای عالی صلح و گفتگوهای صلح، سبب شده است که این روند نتیجه ندهد. این مطلب در گزارشى که امروز از سوى نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل، در پیوند به یافته های تحقیق مشارکت زنان در...