زنان درهرات می سوزند، چه کسی باید آتش جان شان را خاموش کند؟

زنان درهرات می سوزند، چه کسی باید آتش جان شان را خاموش کند؟

زمانی که صحبت از نظام دموکراسی به میان می‌آید از اولین شاخصه های این نظام که به ذهن خطور می کند برخورداری از حقوق مساوی تمام شهروندان است. در افغانستان که سالهاست با نظام دموکراسی اداره می شود زنان در مقابل مردان از...