زنان در سطح رهبری حکومت افغانستان کمتر مشارکت دارند

زنان در سطح رهبری حکومت افغانستان کمتر مشارکت دارند

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان می‌گوید که برای مشارکت زنان در سطح رهبری هیچ  کاری صورت نگرفته است.   وی در نشست مشارکت زنان در حکومت‌داری محلی گفته است که زنان در کشور، به ویژه در ولایت‌ها از حق آموزش و پرورش...