زنان بلخ با فریادهای بی صدا مشکلاتشان را نمایش دادند

زنان بلخ با فریادهای بی صدا مشکلاتشان را نمایش دادند

شماری از زنان با همکاری شبکه زنان افغان تیاتری را زیر نام "فریاد های بی صدای زنان" در ولایت بلخ راه اندازی کردند. در این برنامه ده ها دختر جوان به شکل گروهی نمایشاتی را اجرا کردند که بیانگر مشکلات زنان در جامعه افغانستان...